ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ജയിക്കാന്‍ സീസര്‍ സ്വന്തം കപ്പലുകള്‍ … – മാതൃഭൂമി


മാതൃഭൂമി

ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ജയിക്കാന്‍ സീസര്‍ സ്വന്തം കപ്പലുകള്‍ …
മാതൃഭൂമി
… വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നു. ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ ചുവടുവെയ്പ്പുകളാണ് വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അത്തരത്തില്‍ മുന്നേറിയാല്‍ ആര്‍ക്കും ജീവിതത്തില്‍ വിജയം നേടാനാകും. അതിനു സഹായിക്കുന്ന മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തില്‍ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്. ഉയര്‍ച്ചയുടെ മാര്‍ഗരേഖ എന്ന പുസ്തകം

Libro La Semilla Libros Autoayuda y Crecimiento Personal

Please follow and like us:
RSS13k
Follow by Email19k
Facebook0
Facebook
YouTube57k
YouTube
Pinterest32k
Pinterest
LinkedIn8k
Instagram55k
%d bloggers like this: